Văn bản Hành chính


Số Ngày Bởi  Về việc Tải về
29/ QĐ - ĐHKHCNHN 20/2/2017 Hiệu trưởng Trường  Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường  Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tại đây
1268/ QĐ - VHL 8/8/2016 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hà Nội Thành lập Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tại đây
2557/ QĐ - TTg 30/12/2016 Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tại đây
430 QĐ - TTg 18/3/2016 Thủ tướng chính phủ Chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tại đây
2067/ QĐ - TTG 9/12/2009 Thủ tướng chính phủ Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tại đây
09/2009/TT-BGDĐT 7/5/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Công khai Cam kết Chất lượng Đào tạo của Cơ sở Giáo dục Đại học Năm học 2016-2017 Tại đây

Chia sẻ: