Lịch Tuyển Sinh Chương Trình Cử Nhân


ĐỢT THỜI HẠN NỘP ĐƠN LỊCH PHỎNG VẤN
1 15/12/2016- 13/01/2017 15/01/2017
2 06/02/2017 – 10/3/2017  26/3/2017
3 13/3/2017– 24/4/2017 06-07/5/2017
4 15/5/2017– 26/6/2017 06-07/7/2017
5 03/7/2017–26/7/2017 04/8/2017
6 27/07/2017–21/08/2017 30-31/08/2017

(Lịch chi tiết sẽ liên tục được cập nhật tại đây)


Chia sẻ: