Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GS. Antoine Doucet
PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng
Son ICT
LE HUU TON