Đề tài KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN


Bên cạnh những đề tài KHCN cấp cơ sở đang được triển khai rất tích cực và hiệu quả, các giảng viên/nghiên cứu viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã được phê duyệt thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Viện hàn lâm KHCNVN với quy mô lớn hơn, như:

Chia sẻ: