Văn bản pháp lý


CÁC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐHKHCNHN

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1

278/QĐ-ĐHKHCN

QĐ về việc đề tên, địa chỉ Trường ĐHKHCNHN trong các công bố khoa học và các sản phẩm KHCN khác…

14/9/2016

 

 

CÁC VĂN BẢN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1

344/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do VASTđược ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu

12/3/2018

2

2703/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN độc lập cấp VAST

20/12/2017

3

2316/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp VAST dành cho cán bộ KH trẻ

07/11/2017

4

2230/QĐ-VHL

QĐ Ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp VAST

24/10/2017

5

1892/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp VAST

08/9/2017

6

1820/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp VAST

25/8/2017

7

1791/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp VAST

21/8/2017

8

1256/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định về quản lý mã số đề tài của VAST

13/7/2017

9

929/QĐ-VHL

QĐ xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ KHCN tại VAST

06/6/2017

 

các văn bản KHÁC

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1

08/2012/QH13

  Luật Giáo dục Đại học

18/6/2012

2

70/2014/QĐ-TTg

QĐ Ban hành Điều lệ trường đại học

10/12/2014

3

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

TTLT hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN

22/4/2015

 


Chia sẻ: