Nhiệm vụ


Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị hành chính thuộc Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN), ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHCNHN, Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao công nghệ có chức năng và nhiệm vụ sau:
 

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển KHCN - CGCN của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức và điều phối các hoạt động KHCN - CGCN và các hoạt động liên quan khác trong toàn Trường.
 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn về NCKH – CGCN;
 2. Phối hợp với Văn phòng xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý khoa học và CGCN trong Trường ĐHKHCNHN và tổ chức tập huấn cho các đối tượng có liên quan;
 3. Tổ chức xét duyệt, lựa chọn các đề tài, dự án KHCN do Trường chủ trì thực hiện; tổ chức nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài NCKH các cấp theo thẩm quyền;
 4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của các phòng thí nghiệm liên kết quốc tế; quản lý chung hoạt động các PTN nghiên cứu của Trường;
 5. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học của Trường;
 6. Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính trong việc đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt tài chính hàng năm cho các hoạt động KHCN;
 7. Mở rộng phát triển hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; khai thác nguồn tài trợ trong nước, nước ngoài để hỗ trợ phát triển KHCN; tập hợp, tổ chức những tập thể nghiên cứu đồng bộ, liên ngành để thực hiện những đề tài lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề KHKT quan trọng của đất nước; đề xuất BGH về các biện pháp động viên khuyến khích các nhà khoa học chủ trì các đề tài và chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước;
 8. Phối hợp với Khoa Đào tạo đại học, các khoa Thạc sĩ và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động NCKH gắn với đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra phong trào NCKH trong sinh viên; hướng dẫn tổ chức các hội nghị khoa học của sinh viên, tổ chức xét duyệt và trình Hiệu trưởng khen thưởng các công trình NCKH có giá trị;
 9. Hỗ trợ thủ tục xin phép Viện Hàn lâm trong việc tổ chức Hội nghị, hội thảo KHCN quốc tế thuộc đối tượng phải xin phép, hội nghị tổng kết công tác NCKH và CGCN hàng năm; hướng dẫn, hỗ trợ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo KHCN cấp khoa, trung tâm;
 10. Chủ trì các hoạt động chuyển giao và phát triển công nghệ, phát triển dịch vụ KHCN, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHKHCNHN và doanh nghiệp;
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Chia sẻ: