Nhiệm vụ


Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT) thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây:
 
  • Soạn thảo chính sách chiến lược và kế hoạch hàng năm cho nghiên cứu (bao gồm cả việc phân bổ ngân sách và nguồn nhân lực) của các Khoa nghiên cứu của Trường;
  • Triển khai cơ chế cấp kinh phí tài trợ và đánh giá chất lượng nghiên cứu phù hợp với các chính sách chiến lược chung của Trường;
  • Quản lý ngân sách nghiên cứu với sự tương hỗ chặt chẽ của các Khoa nghiên cứu của Trường cũng như đối tác nghiên cứu.
  • Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường hướng đến các đối tác đào tạo và công nghiệp;
  • Phát triển chính sách liên kết doanh nghiêp và thúc đẩy quan hệ đối tác công nghiệp;
  • Xây dựng và triển khai các dự án thí điểm về chia sẻ cơ sở hạ tầng giữa Trường, doanh nghiệp tư nhân và các đơn vị đối tác Việt Nam (bao gồm cả ứng dụng kỹ thuật, trung tâm chuyển giao công nghệ);
  • Phát triển chính sách liên kết doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ (trong đó bao gồm việc nghiên cứu, tìm kiếm và phổ biến các xu hướng phát triển kinh tế và công nghệ, các chương trình đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp, mời các chuyên gia giới công nghiệp, doanh nghiệp tham gia vào các chương trình đào tạo của Trường, xây dựng và phát triển mô hình doanh nghiệp nhỏ và các Hiệp hội dành cho sinh viên thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).

Chia sẻ: