Các chương trình trao đổi


Chương trình trao đổi Eramus + 

Trong khuôn khổ Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Việt Nam) hợp tác với các trường sau:

1) Chương trình trao đổi với Vilnius Gediminas Technical University:
ngành: Environment
xem Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Vilnius Gediminas Technical (Lithuania) năm 2018-2019  
Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Vilnius Gediminas Technical (Lithuania) năm 2017-2018  
- Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của VGTU (kì mùa Xuân - Courses in English - Spring Semester) 
- Danh sách các giảng viên của VGTU (List of professors)  
- Thông tin chung về VGTU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (Fact Sheet

2) Chương trình trao đổi với Trường Trento University (Italy)
ngành: ICT, Biology
xem Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với University of Trento (Italy) năm 2017-2018  
Thông báo chương trình trao đổi giảng viên với University of Trento (Italy) năm 2018-2019  
- Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của UniTrento (Courses in English)   
- Thông tin chung về UniTrento và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (Fact Sheet) 
 


Chương trình trao đổi theo thỏa thuận hợp tác song phương

Sinh viên có thể đăng ký để tham dự trao đổi 1 học kì với các trường đã có có thỏa thuận hợp tác với USTH
 

Quy trình và hướng dẫn hồ sơ trao đổi 
https://usth.edu.vn/vi/hop-tac-quoc-te/trao-doi-quoc-te/quy-trinh-huong-dan-trao-doi-quoc-te-30.html

Chia sẻ: