Quy trình & hướng dẫn thực tập nước ngoài


Để hoàn thành chương trình đại học, sinh viên cần trải qua 3 tháng thực tập đề tài tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn thực tập trong nước hoặc nước ngoài.   

Hướng dẫn thủ tục thực tập nước ngoài
  • Quy trình gửi sinh viên thực tập nước ngoàiCác biểu mẫu khác 

Chia sẻ: