Liên hệ


- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Khoa học cơ bản và Ứng dụng 
  Tel: (+84-24) 37 91 86 18
  Email: fas_dept@usth.edu.vn
  Địa chỉ: Phòng 703, tầng 7, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24) 3791 7748
  Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06 
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nút đăng ký tư vấn

Chia sẻ: