Quyền và nghĩa vụ nghiên cứu sinh


 

  1. Trong thời gian đào tạo theo quy định và thời gian gia hạn (nếu có), NCS làm việc toàn thời gian với nhóm nghiên cứu do người hướng dẫn phụ trách với vai trò là trợ lí nghiên cứu.
  2. NCS phải tham gia vào các hoạt động học thuật của phòng TN/ Viện nghiên cứu/ Khoa nơi làm việc (ví dụ tham gia vào các buổi seminar/ thảo luận/ trao đổi/ tọa đàm, v..v).
  3. NCS phải tuân thủ đúng các quy định của Khoa ĐTTS và Trường ĐHKHCNHN (ví dụ chi trả toàn bộ học phí đúng thời gian quy định, hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo trong vòng hai năm đầu tiên theo thời gian đào tạo quy định, tham gia, trình bày kế hoạch và kết quả nghiên cứu tại Khoa Đào tạo Tiến sĩ theo đúng yêu cầu, vv).
  4. Khi bắt đầu năm học, NCS phải nộp báo cáo tiến độ có xác nhận của người hướng dẫn và người chỉ dẫn khoa học cho Khoa ĐTTS làm cơ sở đánh giá xếp loại học bổng, hỗ trợ tài chính, vv.
  5. NCS cần phải sẵn sàng đáp ứng/ giải trình theo đúng yêu cầu của người hướng dẫn, người cố vấn, Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS, Hội đồng đánh giá giữa kì và Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ về bất cứ mặt nào của chương trình ĐTTS, của kế hoạch nghiên cứu và đề tài nghiên cứu sinh.
  6. NCS không được phép liên hệ với bất cứ thành viên nào của Hội đồng đánh giá luận án, dưới bất kì hình thức nào, trước ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ.

 


Chia sẻ: