Điều kiện người hướng dẫn


Với mục tiêu đảm bảo trình độ quốc tế của các luận án tiến sĩ, NCS tại Khoa ĐTTS phải được đồng hướng dẫn của hai nhà khoa học có chuyên môn cao. Trong đó, ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên cơ hữu của Trường DHKHCNHN, hoặc là giảng viên người nước ngoài đang giảng dạy hoặc làm việc tại một trong các Phòng thí nghiệm của USTH hoặc phóng thí nghiệm liên kết với USTH tại Việt Nam. Người hướng dẫn thứ hai phải là một nhà khoa học quốc tế đang làm việc tại một trường đại học hoặc một viện nghiên cứu tại nước ngoài hoặc Việt Nam.

Thầy hướng dẫn là người:

(i)  Có Bằng tiến sĩ trở lên

(ii) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm sau khi có bằng tiến sĩ

(iii) Có hoạt động nghiên cứu trong thời gian 3 năm trước khi tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh

Với mục đích tăng cường công tác nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ tại USTH, Khoa ĐTTS khuyến khích 1 giảng viên trẻ có chuyên môn phù hợp tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh trong vai trò cố vấn khoa học.

Cố vấn khoa học cần đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Có Bằng tiến sĩ

(ii) Có hoạt động nghiên cứu trong thời gian ít nhất 2 năm trước khi tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh

Hàng năm, Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS xét và công nhận các cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học đang công tác tại Trường ĐHKHCNHN đủ điều kiện tham gia hướng dẫn hoặc cố vấn khoa học cho NCS. Danh sách này được trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Với người hướng dẫn là các nhà khoa học quốc tế, Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS sẽ đánh giá và công nhận đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh khi nhận được hồ sơ ứng tuyển.

Vài trò và nghĩa vụ của thầy hướng dẫn và cố vấn khoa học

1. Hướng dẫn và chỉ dẫn nghiên cứu sinh trong các công việc nghiên cứu hàng ngày, phát triển khả năng nghiên cứu, năng lực học thuật.

2. Hướng dẫn NCS chọn đúng học phần đào tạo hệ tiến sĩ và các hoạt động đào tạo khác (ví dụ: tới làm việc tại các phòng thí nghiệm nước ngoài trong thời gian ngắn, tham gia và/hoặc trình bày tại hội thảo trong nước, quốc tế, hoặc cấp cơ sở,vv).

3. Hỗ trợ NCS trong định hướng nghề nghiệp (ví dụ tạo điều kiện cho NCS tham gia trợ giảng nếu NCS có dự định phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực hàn lâm)

4. Cung cấp báo cáo đánh giá hàng năm liên quan đến tiến độ làm việc của NCS, đây là yếu tố chủ yếu giúp cho Khoa ĐTTS có thể đánh giá giữa kì, xếp loại học bồng, hỗ trợ tài chính, v…v.

5. Cung cấp văn bản phê duyệt cho bản thảo luận án tiến sĩ trước khi nộp cho Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS đề xin phê duyệt.


Chia sẻ: