Đánh giá xếp loại nghiên cứu sinh


Đánh giá giữa kì

1.  Đánh giá tình hình học tập của NCS (thí dụ mức độ hoàn thành các học phần bổ sung ở hệ thạc sĩ, các môn chung của hệ tiến sĩ, các môn chuyên ngành hệ tiến sĩ, khả năng tiếng Anh giao tiếp và nghiên cứu khoa học) và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu sẽ được thực hiện sau NCS khi kết thúc một nửa thời gian đào tạo.

2.  Căn cứ đề nghị của cán bộ hướng dẫn và NCS, Khoa ĐTTS thành lập Hội đồng đánh giá NCS giữa kì. Hội đồng gồm:

(i) Một thành viên của Hội đồng khoa học Khoa ĐTTS có chuyên môn trong lĩnh vực đề tài nghiên cứu sinh (Chủ tịch Hội đồng).

(ii) Hai nhà khoa học đang công tác tại Khoa/ phòng thí nghiệm nơi NCS thực hiện đề tài nghiên cứu và có chuyên môn phù hợp với hướng nghiên cứu của NCS.

(i)    Cán bộ hướng dẫn

3.    Hội đồng đánh giá, thảo luận và đề xuất các thay đổi phù hợp đối với hướng nghiên cứu, các nội dung nghiên cứu của NCS.

4.    Hội đồng thông qua các thay đổi về đề tài nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn và nghiên cứu sinh.

Nếu không, hội đồng thông qua kết quả đánh giá giữa kì.

5.   Không quá thời gian 6 tháng trước khi kết thúc thời gian đào tạo tiến sĩ theo qui định, và căn cứ yêu cầu bằng văn bản của NCS và cán bộ hướng dẫn, hội đồng sẽ đánh giá lại đề tài nghiên cứu sinh đã hoàn thành và quyết định việc gia hạn thời gian hoàn thành nghiên cứu cho NCS. Thời gian gia hạn là 12 tháng. Trong trường hợp NCS và người hướng dẫn yêu cầu gia hạn thêm, sẽ phải áp dụng tiếp một quy trình đánh giá tương tự.


Chia sẻ: