Chương trình đào tạo


Thời gian đào tạo

1. Nghiên cứu sinh (NCS) được đào tạo theo chương trình chính quy toàn thời gian tại các phòng thí nghiệm của Trường ĐHKHCNHN và/hoặc tại các phòng thí nghiệm liên kết với Trường ĐHKHCNHN.

2. Thời gian đào tạo là 36 tháng (3 năm) đối với các NCS đã có bằng thạc sĩ

3.  Thời gian đào tạo là 48 tháng (4 năm) đối với các NCS đã có bằng cử nhân

Quản lý NCS

Sau khi NCS hoàn thành các thủ tục nhập học, Khoa ĐTTS sẽ yêu cầu Phòng Công tác sinh viên phát hành thẻ sinh viên cho NCS. Thẻ sinh viên có giá trị từng năm học. Việc đăng kí và nhận thẻ sinh viên mới sẽ được thực hiện theo từng năm học và phải căn cứ ý kiến đồng ý của người hướng dẫn và đánh giá tiến độ kết quả của nghiên cứu sinh trong năm học trước đó (hoàn thành các học phần dành cho Nghiên cứu sinh, bài trình bày tại Ngày khoa học của nghiên cứu sinh, vv).

Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo bao gồm 6 học kì tương ứng với 36 tháng (đối với NCS có bằng thạc sĩ) và 08 học kì tương ứng với 48 tháng (đối với NCS có bằng cử nhân) tính từ thời điểm ban hành Quyết định trúng tuyển của Hiệu trưởng Trường ĐHKHCNHN đối với từng NCS.

2. Chương trình đào tạo bao gồm 180 tín chỉ (TC), bao gồm:

(i) 4 TC môn chung: NCS được lựa chọn trong số các môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 TC), Viết báo cáo khoa học (2 TC), Lịch sử của Khoa học tự nhiên (2 TC), Quyền sở hữu trí tuệ (2 TC).

(ii) 15 TC môn chuyên ngành (05 học phần) ở bậc Tiến sĩ (không bao gồm các môn học ở hệ Thạc sĩ mà NCS phải theo học để bổ sung các học phần chuyên ngành còn thiếu song song với chương trình NCS được Hội đồng tuyển sinh quyết định).

Các môn chuyên ngành này do các Khoa chuyên ngành xây dựng và do giảng viên của các Khoa chuyên ngành giảng dạy.

Mỗi NCS phải lựa chọn 03 học phần thuộc chuyên ngành đào tạo đăng kí và 02 học phần thuộc chuyên ngành gần với chuyên ngành đào tạo đăng kí. NCS có thể thay thế một phần các học phần thông qua một số hoạt động đào tạo, học thuật thí dụ: trình bày tại Ngày khoa học của nghiên cứu sinh (0.5 TC), trình bày tại Hội thảo/ hội nghị khoa học quốc gia (0.5 TC), trình bày tại Hội thảo/ hội nghị quốc tế (1.0 TC), v…v.

(iii) 150 TC luận án Tiến sĩ.

3. NCS phải hoàn thành ít nhất 75% chương trình đào tạo (Ngoài Luận án Tiến sĩ) trong vòng 2 năm học đầu tiên.

Triển khai đề tài nghiên cứu sinh

Luận án Tiến sĩ là phần quan trọng nhất của Chương trình đào tạo của Khoa ĐTTS. Luận án Tiến sĩ là yếu tố quan trọng để đánh giá và cấp bằng Tiến sĩ.

Trong quá trình đào tạo, căn cứ vào tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn và nghiên cứu sinh quyết định thời gian, thời điểm thích hợp để tiến hành các nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu của USTH, phòng thí nghiệm hỗn hợp quốc tế (thí dụ LMI Rice), phòng thí nghiệm của các trường nằm trong liên minh của USTH và/ hoặc các phòng thí nghiệm đã kí thỏa thuận hợp tác với USTH trong đó ít nhất một nửa thời gian nghiên cứu phải được tiến hành tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu của USTH và/ hoặc phòng thí nghiệm hỗn hợp quốc tế tại Việt Nam.

 


Chia sẻ: