Tổng quan chương trình Khoa học Quản lý


1. Tổng quan:

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên/học viên những kiến thức, công cụ và kỹ năng cần thiết trong giai đoạn chuyển đổi sang phát triển bền vững thông qua khoa học, công nghệ và đổi mới. Chương trình sẽ làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm giúp sinh viên/học viên thay đổi bản thân và đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

2. Chương trình học:

  • Chương trình hệ Cử nhân:
Năm Chương trình Số tín chỉ Thời lượng
MS1 Kinh tế học cơ sở 1 20
Luật Việt Nam về khoa học & công nghệ và Pháp luật đại cương 1 10

Tổng phụ

2 30
MS2 Luật quyền sở hữu trí tuệ 1 15
Quản lý dự án 1 15

Tổng phụ

2 30
MS3 Viết báo cáo khoa học 2 30
 

Tổng phụ

2 30
 

Tổng  

6 90
  • Chương trình hệ Thạc sĩ:
Năm Chương trình Số tín chỉ Thời lượng
MS1.1 Quản lý khoa học công nghệ 1.5 20
 

Tổng phụ

1.5 20
MS2.1 Chính sách Đổi mới trong Khoa học và Công nghệ 1.5 30
MS 2.2 Báo cáo nghiên cứu khoa học 1.5 20
 

Tổng phụ

3 50
 

Tổng

4.5 70
  • Các quy định: 

Sinh viên/ học viên không được phép tham gia thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong những quy định sau:

  • Sinh viên/ học viên vắng mặt quá 30 % tổng số giờ của một môn học;
  • Điểm thi giữa kỳ/Điểm bài tập dưới 10/20

Sinh viên/ học viên sẽ phải học lại môn học nếu vi phạm một trong những quy định sau:

  • Sinh viên/ học viên nghỉ thi cuối kỳ không có phép;
  • Sinh viên/học viên không đủ điều kiện tham gia thi cuối kỳ.
  • Liên hệ:


                                                        Đối với chương trình hệ Cử nhân và hệ Thạc sĩ
      Bà Hoàng Phương QuýLogo moi 2

      Email: hoang-phuong.quy@usth.edu.vn
      Phòng 807, ĐHKHCNHN

   


Chia sẻ: