Các dự án nghiên cứu đang thực hiện

12/10/2016

Các thách thức chính mà USTH đã phải đối mặt là để đảm bảo rằng nghiên cứu chất lượng cao sẽ được thực hiện với hiệu quả sử dụng các nguồn quỹ công FR và VN.

  • Xác định VN và FR ưu tiên trong khoa học và công nghệ cho từng bộ phận và phù hợp với các ưu tiên;
  • Mạnh sự tham gia của đội ngũ giảng viên thạc sĩ của VN và FR và chương trình cử nhân trong việc xây dựng các khu vực khoa học trong tương lai;
  • Xây dựng hạt nhân khoa học vững chắc quanh FR trẻ và các nhà nghiên cứu VN (bottom-up) và trang bị cho không gian vật lý;
  • Thiết lập một cơ chế thẩm định nội bộ và bên ngoài (chiến lược, chương trình, dự án);
  • Khuyến khích các nhà nghiên cứu biệt xứ FR (bao gồm cả CNRS và Đại Học);
  • Tích hợp sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ trong tương lai theo thỏa thuận liên chính phủ một cách có chọn lọc và mục tiêu;
  • Khởi công trình PhD doanh trong khuôn khổ của một trường USTH đại học (2014).

Việc thực hiện dự án cho phép để tạo thành hạt nhân của các nhà nghiên cứu Pháp và Việt. Chúng góp phần xác định một nền văn hóa phòng thí nghiệm chung và cung cấp khả năng hiển thị USTH để thu hút tài trợ bổ sung.

Kinh phí của dự án nghiên cứu sử dụng cả hai nguồn tài trợ USTH và ADB:

- Đối với kinh phí hoạt động: nguồn USTH được sử dụng với mức tối đa là 10 k $ / năm và mỗi dự án. Những tài nguyên này được đặc biệt sử dụng cho việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu tạm thời, mua hàng tiêu dùng và tài trợ chuyến du lịch địa phương.

- Đối với kinh phí thiết bị: tiềm năng kinh phí tổng thể thiết bị ADB là 35 M $ chia thành 5 gói.

Chỉ một phần hạn chế (5M $) sẽ được sử dụng cho việc thực hiện các dự án nghiên cứu trước khi di chuyển đến Hoà Lạc trong 3 gói: gói 1 (1M $), gói 2 (2M $), gói 3 (2M $).

Một số dự kiến là 18-20 dự án sẽ được tài trợ trước khi di chuyển đến Hoà Lạc (Hình 1 dưới đây).

Introduction - Figure 1a

                     

Introduction - Figure 1b

Hình 1: Thực hiện chương trình nghiên cứu tại USTH