Lịch tuyển sinh

06/12/2016

ĐỢT THỜI HẠN NỘP ĐƠN LỊCH PHỎNG VẤN
1 15/12/2016- 13/01/2017 15/01/2017
2 tháng 2-3/2017  tháng 3/2017
3 tháng 4-5/2017 tháng 6/2017
4 tháng 6/2017 tháng 7/2017
5 tháng 7/2017 tháng 8/2017

(lich chi tiết sẽ liên tục được cập nhật tại đây)