Hoạt động Giảng dạy & Nghiên cứu


Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học tập trung 2 lĩnh vực nghiên cứu là “Xử lý Nước” gắn với các công nghệ và “môi trường thủy sinh tự nhiên & chịu tác động của con người” (hải dương học, thủy văn), gắn với các ngành khoa học trái đất.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU TẠI KHOA NƯỚC – MÔI TRƯỜNG – HẢI DƯƠNG HỌC (WEO)

weo1


Giao lưu giữa Trưởng khoa và Sinh viên Khoa WEO

weo2


Công tác Giảng dạy & học tập tại Khoa WEO

weo3


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo4


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo5


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo6


Hoạt động Fieldtrip của sinh viên Khoa WEO (Lào, 2014)

weo7
weo8


Hoạt động vui chơi ngoại khóa sinh viên Khoa WEO

weo9


Hoạt động vui chơi ngoại khóa sinh viên Khoa WEO

 

Chia sẻ: