Giới Thiệu


Các chương trình Thạc sĩ 2 năm bao gồm 4 học kỳ, S1 và S2 trong năm đầu tiên (M1); S3 và S4 trong năm thứ hai (M2). Các khóa học được tổ chức bằng tiếng Anh bởi một đội ngũ các giáo sư người Pháp và người Việt. Để hỗ trợ cho sinh viên sau khóa học bằng tiếng Anh, sinh viên được nhận sẽ được mời tham dự chuyên sâu trình dự bị tiếng Anh của hai tháng để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Trong khi S1 và S3 tập trung vào cả hai đối tượng nói chung và chuyên ngành, S2 và S4 là hoàn toàn dành cho các bài tập phòng thí nghiệm ở một trình độ học vấn hay công ty cao hơn. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tốt để làm khóa học hoặc thực tập thực tế của họ ở Pháp, Việt Nam hoặc các phòng thí nghiệm khác. Sinh viên làm khóa học hoặc thực tập thực tế ở ngoài Hà Nội có thể áp dụng để hỗ trợ tài chính từ USTH.

Tháng 6/2016, sáu chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (hay còn gọi là Đại học Việt Pháp) gồm Công nghệ Sinh học Nông Y Dược; Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano; Nước - Môi trường - Hải dương học; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Vũ trụ và Hàng không; và Năng lượng, đã được Hội đồng cao cấp về đánh giá nghiên cứu và giảng dạy đại học của Pháp (HCERES) tái thẩm định (lần thứ nhất đã được thực hiện từ năm 2010) và công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.

Quá trình đánh giá của HCERES tập trung vào các tiêu chuẩn về: chiến lược và quản trị; công tác nghiên cứu và đào tạo; chương trình, hình thức đào tạo và kết quả đào tạo của sinh viên; quan hệ đối ngoại; chất lượng đạo đức; điều hành. Hồ sơ minh chứng của 6 chương trình được lưu trữ đầy đủ trong 5 năm. Quyết định công nhận chính thức đã được đăng trên Bản tin chính thức của Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu của Pháp ngày 12/10/2016.

Chương trình Cử nhân của trường cũng đã được HCERES thẩm định vào tháng 10 năm 2016, và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn, văn bản công nhận chính thức sẽ có trong năm 2017.

 

STT Các lĩnh vực đào tạo Các chuyên ngành ngành đào tạo
1   
Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và  Công nghệ Nano

 
 Vật lý Nano
 Hoá học Nano
2  Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học
  nông y  dược
 
 Phát triển dược phẩm

 
 
 Y sinh

 
 
 Công nghệ sinh học thực vật

 
 Thạc sĩ ngành Nước- Môi trường-
 Hải dương học
 
 Quy trình sinh thái và hóa địa sinh học

 
 
 Nghiên cứu ô nhiễm nước và công nghệ  xử lý

 
 
 Thủy văn và đại dương học

 
 4  Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin
  và truyền  thông

 Truyền thông Đa phương tiện  (Multimedia)
 
 
 Hệ thống nhúng (Embedded systems)

 
 
 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi  trường  (Environmental Decision Support  Systems)

 
5  
Thạc sĩ ngành Vũ trụ và Hàng không

 

 Khoa học vũ trụ
 

 Công nghệ vệ tinh
 
6  
Thạc sĩ ngành Năng lượng
 
 Điện xanh

 

 Năng lượng sinh học
 
7  
Thạc sĩ ngành Tài chính tính toán định lượng

 
 
 

 


Chia sẻ: