Chương trình đào tạoChương trình học kết hợp kỹ năng ứng dụng và kiến thức chuyên sâu. Chương trình kéo dài 2 năm, bao gồm 3 học kỳ học lý thuyết (90 tín chỉ) và 1 học kỳ thực tập và làm luận văn (30 tín chỉ).

NĂM THỨ NHẤT
Học viên cần hoàn thành 8 môn bắt buộc (trong đó có Triết học và 1 đề án thực tế) và tối thiểu 3 môn tự chọn.
 
HK Học phần bắt buộc Số tín chỉ Học phần tự chọn Số tín chỉ
HK1 Triết học 4 Học máy và khai phá dữ liệu 1 6
Xác suất thống kê 8 Nhập môn đại số tuyến tính và lý thuyết tối ưu 6
Phân tích rủi ro 8 Phát triển năng lực lãnh đạo 6
Giải tích ngẫu nhiên 8 Có sở dữ liệu và hệ thống thông tin 6
HK2 Mô hình quản trị rủi ro 8 Học máy và khai phá dữ liệu 2 6
Thực hành đánh giá sản phẩm phái sinh 8 Phân tích quyết định 6
Bộ luật Basel 2 và 3 8 Phân tích dữ liệu phụ thuộc thời gian và dự báo 6
Đề án thực tế 6    
 
Sau học kỳ đầu tiên, học viên cần xác định hướng nghiên cứu trong thời gian còn lại của chương trình, chuẩn bị cho luận văn.

NĂM THỨ HAI
Học viên cần hoàn thành môn học “Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học” , chọn học thêm 1 môn tự chọn và bảo vệ luận văn (tương đương 30 tín chỉ). Ngoài ra, học viên có thể học thêm các môn tự chọn nếu năm học đó có mở lớp.
 
HK Học phần bắt buộc Số tín chỉ Học phần tự chọn Số tín chỉ
 
 
HK1
Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học 8
 
Mô hình kinh tế vĩ mô 6
Nhập môn đại số tuyến tính và lý thuyết tối ưu 6
Phát triển năng lực lãnh đạo 6
Có sở dữ liệu và hệ thống thông tin 6
HK2 Luận văn 30    

Chia sẻ: