Đối tác

13/11/2016

Các đối tác của khoa Năng lượng gồm có.
• Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam(VAST): Viện Khoa Học Năng Lượng (IES)
• ĐH Paul-Sabatier, INP Toulouse, INSA Toulouse
• ĐH Poitiers
• ENS Cachan
• ĐH Tours
• Ecole des mines d’Albi-Carmaux
• ĐH Havre
• IRD – CNRRS – CIRAD