Liên hệ


- Về chương trình đào tạo 
 Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học 
 Điện thoại: (+84-24) 37 91 72 06
 Email: weo_dept@usth.edu.vn        
 Địa chỉ: Phòng 306, tầng 3, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh 
 Phòng Quản lý Đào tạo 
 Tel: (+84-24)7 772 7748
 Email: admission@usth.edu.vn 
 Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội       

 

Nút đăng ký tư vấn

Chia sẻ: