Đối tác


Với định hướng phát triển không chỉ tập trung cho công tác giảng dạy mà còn cho cả công tác nghiên cứu, Khoa “Nước – Môi trường – Hải dương học” đã thiết lập rất nhiều các mối quan hệ – hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác cả trong và ngoài nước.
 

picWEO3


* Đối tác Pháp
– Institut de Recherche pour le Developpement http://www.ird.fr/
– Université Paul-Sabatier, Toulouse http://www.univ-tlse3.fr/
– Université de Poitiers http://www.univ-poitiers.fr/
– Université de Bordeaux 1 http://www.u-bordeaux1.fr/
– Université Montpellier 2 www.univ-montp2.fr/
– Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse www.insa-toulouse.fr/
– Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) www.inp-toulouse.fr/
– Ecole National du Génie EES, Strasbourg http://engees.unistra.fr/site/
– Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes www.ensc-rennes.fr/
– Université de La Rochelle www.univ-larochelle.fr/
– Université de Limoges www.unilim.fr/
– Université Paris 11 www.u-psud.fr/
– Université Paris 7 www.univ-paris-diderot.fr/
– Université de Brest www.univ-brest.fr/
– Université Lyon 1 www.univ-lyon1.fr/
– Université Aix-Marseille http://www.aixmarseille-universite.fr/
– Université Joseph-Fourier, Grenoble www.ujf-grenoble.fr/

* Đối tác Việt Nam
– Viện Công nghệ Môi trường (IET), VAST, Hà Nội www.iet.ac.vn/
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN (HUS-VNU) www.vnu.edu.vn/
– Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội (WRU), MARD http://www.wru.edu.vn/
– Viện khí tượng thủy văn và Môi trường (IMHE, MONRE) http://www.imh.ac.vn/
– Viện Hóa học, VAST http://www.vast.ac.vn/
– Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER), VAST http://www.imer.ac.vn/
– Viện Hải dương học Nha Trang (NIO), VAST http://www.vnio.org.vn/
– Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), VAST http://www.sti.vast.ac.vn/
– Viện Hóa hợp chất thiên nhiên (INPC), VAST www.vast.ac.vn/
– Viện Địa lý, VAST http://ig-vast.ac.vn/
– Trường Đại học Nha Trang www.ntu.edu.vn/

Nút đăng ký tư vấn


------------

THÔNG TIN LIÊN QUAN
- Giới thiệu
- Giảng viên và cán bộ
- Chương trình đào tạo
- Tuyển sinh
- Liên hệ


Chia sẻ: