Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học