Quy định của khoa quản lý

Thứ ba - 17/05/2016 23:00

Sinh viên/ học viên không được phép tham gia thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong những quy định sau:

  • Sinh viên/ học viên vắng mặt quá 30 % tổng số giờ của một môn học;
  • Điểm thi giữa kỳ/Điểm bài tập dưới 10/20

Sinh viên/ học viên sẽ phải học lại môn học nếu vi phạm một trong những quy định sau:

  • Sinh viên/ học viên nghỉ thi cuối kỳ không có phép;
  • Sinh viên/học viên không đủ điều kiện tham gia thi cuối kỳ.

Chia sẻ: