Liên hệ với khoa quản lý

Thứ ba - 17/05/2016 23:01

Đối với chương trình hệ Cử nhân: Bà Vũ Thị Ngọc Huyền. Email: vu-thi-ngoc.huyen@usth.edu.vn

Phòng 807, ĐHKHCNHN

Đối với chương trình hệ Thạc sĩ: Bà Đoàn Bích Thuận. Email: doan-bich.thuan@usth.edu.vn

Phòng 805, ĐHKHCNHN


Chia sẻ: