Liên hệ với khoa quản lý

17/05/2016

Đối với chương trình hệ Cử nhân: Bà Vũ Thị Ngọc Huyền. Email: vu-thi-ngoc.huyen@usth.edu.vn

Phòng 807, ĐHKHCNHN

Đối với chương trình hệ Thạc sĩ: Bà Đoàn Bích Thuận. Email: doan-bich.thuan@usth.edu.vn

Phòng 805, ĐHKHCNHN