Bachelor 3 - RE

Sunday - 20/12/2015 22:26
Bachelor 3 - RE

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

  • J Juicy

    Trường xếp lịch thế này thiếu khoa học quá. Thử hỏi các em sinh viên lấy đâu ra thời gian để tập thể dục thể thao và hoạt động ngoại khóa? Học như này thiết nghĩ nên để thời gian 4 năm học thì tốt hơn

      J Juicy
      27/07/2016 13:31
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second